Sesin Yolculuğu

4. konser 2010

3 Nisan 2010 Cumartesi, 20:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Eren Arın (*1977)
Jagged
(Parçalı), keman ve piyano için (2009)
Ayça Sancakzade, keman
Nazlı Işıldak, piyano

Çağla Çisem Gürsoy (*1994)
Piyano için İki Prelüd
(2009)
I.  Largo lamentabile
II. Gavotte

Çağla Çisem Gürsoy, piyano

Beste Özçelebi (*1983)
Allegro scherzando (2009)
Beste Özçelebi, piyano

İsmail Can Lüleci (*1983)
Dorian Gray, piyano için (2009)
Yiğit Başeğmez, piyano

Eser Özbakır (*1982)
Piyano için Üç Küçük Parça (2008/2009)
Evren Ağrıdağ, piyano

Ümit Can Durdağ (*1988)
Lavin, piyano için (2008)
Nevbahar Tuğ, piyano

Mithatcan Öcal (*1992)
Piyano için Üç Kâbus (2010)
Nevbahar Tuğ, piyano

Ahmet Cemal Öksüz (*1986)
La Notte Soleggiata
, kanun, ud, kemençe, ney ve yaylı çalgılar orkestrası için (2007/2008)
(Güneşli Gece)

Aytunç Özer, kanun – Batuhan Parlak, ud
Sercan Halili, kemençe – Ahmet Toz, ney

İTÜ TMDK Yaylı Sazlar Orkestrası
Ahmet Cemal Öksüz, şef

ARA

Orhan Veli Özbayrak (*1989)
Viyola ve Piyano için Müzik (2009)
Largo – Presto

Deniz Yılık, viyola
Ceren Kınay, piyano

Yavuz Korkmaz (*1983)
Obua ve Piyano için Parça (2004)
Bengü Aktan, obua
Çağla Çisem Gürsoy, piyano

Murat Arcan Kündük (*1987)
Viyolonsel ve Piyano için Sonat (2010)
I. bölüm

Alper Albayrak, viyolonsel
Çağla Çisem Gürsoy, piyano

Yiğit Can Eyüboğlu (*1987)
Viyola–Piyano Sonatı (2008)
Deniz Yılık, viyola
Ceren Kınay, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

EREN ARIN
1977 yılında Ankara’da doğmuştur. 2003 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon lisans programından, 2007 yılında İTÜ MİAM’ın müzik teorisi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Halen İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün müzikoloji ve müzik teorisi programında doktora öğrencisidir ve İTÜ TMDK’nın kompozisyon bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Jagged
Adından da anlaşılacağı gibi bu eser çekirdek bir ana fikre bağlı geleneksel bir öyküleme diliyle bestelenmemiştir. Burada hedeflenen, birbirlerinden bağımsız müzikal parçacıkların arasında kurulan ilişkiler ağıyla ulaşılabilecek (ya da ulaşılamayacak) bir bütünlük algısıdır. Eser bu yönüyle bestecinin genel hayat algısıyla örtüşmektedir. Hayat başından sonuna paramparça bir öykü gibi akar insana; ve insan aradaki bağlantıları hiçbir zaman kuramayabilir. Ya da…

ÇAĞLA ÇİSEM GÜRSOY
1994’te Ankara’da doğdu. Müzik çalışmalarına çok küçük yaşlarda başladı. İlk derslerini beş yaşındayken Nalan Sanatkar’dan aldı. Daha sonra çalışmalarını Argun Defne ve Sanem Berkalp ile sürdürdü. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Piyano Sanat Dalı’nı kazanarak Sibel Özgün’ün piyano öğrencisi oldu. Onur Özmen ve Önder Özkoç’la kompozisyon bölümüne hazırlandı. 2008 yılında aynı kurumun Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilerek Serdar Muhatov’la kompozisyon ve müzikal analiz, Sevgi Ünal’la armoni çalışmaya başladı. Halen piyano ve kompozisyon dallarında lise 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.
Piyano için İki Prelüd
Largo lamentabile: 4/4’lük tartım kullanılan bu ağır eser, A-B-A formundadır. Birbiri üzerine serbestçe kurulan tam dörtlü aralıkların oluşturduğu giriş, yerini politonal yapı ve zengin bir ezgiye bırakmaktadır. Sönerek biten A bölmesinin son sesiyle başlayan B bölmesinde, basta gelen ostinatolar ve periyod boyunca kullanılan kısa pasajlar görülmektedir. Bu kısımda politonaliteden çıkılmış ve anarmonik yapıya geçilmiştir. Periyod sonuna doğru gelen ezgi yürüyüşünden sonra kullanılan arpej ve akorun oluşturduğu zirve yeni A’nın habercisidir. Parçanın başında görülen A bölmesi zenginleştirilmiş olarak tekrar karşımıza çıkar ve müzik yalın bir koda ile sonlanır.
Gavotte: Temaların Türk modlarıyla süslendiği bu hızlı bölüm, 2/4’lük tartımdadır ve yine A-B-A formundadır. Motiflerin peşi sıra gelmesiyle başlayan ilk bölme, esere adını veren saray dansı havasındadır. A bölmesi kendi içinde karşıtlık yaratmış (a-b-a) ve tekrar gelen a’nın oluşturduğu zirve ile B bölmesinin gelişi hazırlanmıştır. Saray dansı havasından uzaklaşılan bu kısım ağır ve otantik bir havada başlamaktadır. Sade başlayıp zenginleşen B bölmesinin sonunda, A motifinin işlendiği yürüyüşteki gerilimin sonunda A bölmesi yeniden karşımıza çıkar. Akorlardaki güçlülük ve aksanlar bu sefer daha çok göze çarpar. Ani gelen kısa bir sessizliğin ardından eser kuvvetli bir şekilde sonlanır.

BESTE ÖZÇELEBİ
1989 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’na girerek ilk müzik çalışmalarına, 1995 yılında da piyano eğitimine başladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na girdi. Burada piyano çalışmalarını Hakan Ekmen’le sürdürdü. 2005 yılında aynı bölümün yüksek lisans programına girdi ve mezuniyetinin ardından 2008 yılında HÜADK Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Şu anda Serdar Muhatov’la kompozisyon, Sevgi Ünal’la armoni, Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmaktadır.

İSMAİL CAN LÜLECİ
1983 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik yaşamına yedi yaşında aldığı özel derslerle başladı. 2005-2006 yıllarında Aylin Layık’la piyano eğitimine, Erdem Çöloğlu’yla armoni eğitimine devam etti. 2007 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki kompozisyon eğitimini Emre Dündar’la sürdürmektedir.
Dorian Gray
Eserde kullanılan sesler (birkaç istisna dışında) on bir adet akor ve o akorların seslerinden yola çıkılarak oluşturulan yapay dizilerden meydana gelir. Sekiz ölçülük bir girişin ardından A-B-C-A’ kurgusunu sergileyen eser, bir koda ile eser son bulur. B’deki ritmik tema eserin genelinde hissedilir ve çeşitlemeler buradan türetilmiştir. Eserin sonunda, müziğin temelini oluşturan on bir adet akorun en tiz sesleri oktav şeklinde bir ölçü içinde duyurulur. Her tema bir darbenin aşamalarını temsil eder. Eserin tam ortasına denk gelen kısımda duyulan akor müziğin en gür olduğu noktadır ve darbeyi temsil eder.

ESER ÖZBAKIR
1982 yılında Rize’de doğdu. 14 yaşında Rıza Başikoğlu’ndan klasik gitar dersleri alana dek müzikle pek bir ilişkisi olmadı. Daha sonra enstrümanında kendini geliştirmek için çalışmalara ve özel derslere başladı. Zamanla 20. yüzyıl müziğine ilgi duymasıyla beraber çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. 2007 yılında YTÜ MSSB – Duysal Tasarım Programı’nda kompozisyon bölümüne girdi. Koray Sazlı, Emre Dündar ve Evrim Demirel’le kompozisyon çalıştı. Şu anda Koray Sazlı ile armoni, kontrpuan ve kompozisyon çalışmaktadır.
Piyano için Üç Küçük Parça
Eser 2008 yılının ekim ayı ile sonraki yılın mart ayı arasında yazılmıştır. Eserin ilk bölümü çok ağır bir tempodadır. 2. ve 3. bölümlerde tempo gittikçe artar, dinamik öğelerin de vurgulanması ile müzik nispeten daha güçlü ve agresif denilebilecek bir nitelikte son bulur. İlk bölümde dikey bir çokseslendirmeden ziyade kontrapuntal bir yaklaşım izlenmiştir. Bu bölüm kısa bir motifin sürekli olarak işlenerek bölümün sonuna kadar farklı aktarımlarla birkaç kere duyurulması mantığına dayanır. İkinci bölüm iç içe geçmiş üçlemeler ve eşlikte gelen farklı dizi yapılarıyla oluşturulmuş ritmik örgülerden kurulmuştur. Bu bölümün genelinde tam ton dizileri ile oktatonik diziler duyulmaktadır. Üçüncü bölüm ise, ilk bölümde olduğu gibi belli bir müzik cümlesinin değişik manipülasyonlarla tekrarlanması mantığına dayanmaktadır. Eserde geleneksel bir form anlayışına bağlı kalınmamıştır.

ÜMİT CAN DURDAĞ
2 Nisan 1988 de Kocaeli’de doğdu. Müziğe ilkokulda ilgi duymaya başlayıp liseye kadar dışardan ve çeşitli dershanelerden takip eden Ümit Can Durdağ, 2002 yılında KocaeliAnadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girerek hayatının mesleki yönünü seçti. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek Mehmet Ali Uzunselvi ile kompozisyon, Nevbahar Tuğ ile piyano çalışmaya başladı. Şu anda son sınıf öğrencisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

MİTHATCAN ÖCAL
1992 yılında İskenderun’da doğdu. İlk keman eğitimine 10 yaşında başladı. İki sene süren keman eğitimi sonunda ilk konserini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile verdi. 2009 senesinde Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı keman bölümüne girdi. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nde Fen Bölümü 12. sınıfta öğrenim gören Mithatcan Öcal, Gonca Bilget’le keman, Mehmet Ali Uzunselvi’yle kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda ODTÜ Kürek Takımı’nda Türkiye dereceleri yapan Mithatcan, milli takım sporcusudur.

AHMET CEMAL ÖKSÜZ
1997’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü’nde ney öğrenimine başladı. 2004’de Faris Akarsu ile ney-piyano dinletisinde kompozisyon çalışmalarını sundu. İTÜ Oda Orkestrası, İTÜ Çoksesli Korosu, İstanbul Oda Orkestrası’nın yanı sıra Filarmonia İstanbul ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile verilen konserlere neyzen olarak katıldı. Halen İTÜ TMDK’da Çalgı Bölümü ve Kompozisyon Bölümü’nde lisans öğrencisidir. 2007-2008 akademik yılında İtalya-Torino’da Giuseppe Verdi Konservatuvarı’nda kompozisyon eğitimi aldı. Torino’da düzenlenen iki konserde iki müziğinin dünya prömiyerini yaptı: ney ve yaylı çalgılar dörtlüsü için La Notte Soleggiata (Güneşli Gece) ve ney, flüt, klarnet, vibrafon ve piyano için La Metamorfosi sul Tema di Faris Akarsu (Faris Akarsu’nun Teması Üzerine Metamorfoz). Şu anda İTÜ TMDK’da Oğuzhan Balcı ile kompozisyon çalışmaktadır.
La Notte Soleggiata
Avrupa müziğinde rondo formu ile benzerlikler gösteren gösteren saz semaii, dört haneden oluşur ve her hanenin sonunda tekrar edilen mülazime denilen pasaj vardır. 10 zamanlı aksak semai (3,2,2,3) ve dördüncü hane genellikle 6 zamanlıdır. Bu eser ilk defa introdüksiyon ve koda kullanılan, armoni anlayışı ve 3. haneden sonra gelen mülazimenin farklı tonda yazıldığı ve 4. hane ile ana tona dönülen, aynı zamanda 4. hanesi 5 zamanlı olan bir yapıdadır. İlk olarak geleneksel müziğimiz için bestelenmiş (Ocak 2007), daha sonra yaylı çalgılar orkestrası eşlikli olarak düzenlenmiştir (Nisan 2008).

ORHAN VELİ ÖZBAYRAK
1989’da Ankara’da doğdu. 2003 yılında Yasemin Marlalı ile piyano çalışmalarına, 2004 yılında Onur Özmen’le teori, kompozisyon ve solfej çalışmalarına başladı. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamasının ardından, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Temmuz 2008’de Macaristan’ın Szombathely şehrinde düzenlenen Uluslararası Bartók Semineri ve Festivali kapsamında Prof. Gyula Csapo’nun çağdaş müzik dersleri ve kompozisyon ustalık sınıfına katıldı. Halen HÜADK’da Turgay Erdener’le kompozisyon, Sevgi Ünal’la kontrpuan ve Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmalarını sürdürmektedir.
Viyola ve Piyano için Müzik
Bu çalışma 2009 yılının mayıs ayında tamamlanmıştır. Birbirini yavaş-hızlı (Largo-Presto) olarak izleyen iki bölümden ve bunları birleştiren bir köprüden oluşur. Bu bölümler de kendi içinde farklı bölmelere ayrılırlar. Ancak bu bölmelerin sınırları bütünsellik bakımından olabildiğince gizlenmiştir. Çalışmanın bir bütün olarak düşünülmesi ve duyurulmasındaki temel sebep ise, bölümlerin ortak bir çıkış noktasına sahip olmasıdır. Melodik (yatay) açıdan bütün yönelimler Hüzzam tetrakordunun etrafında oluşmuş olduğu gibi, armonik düşüncenin özünde de bu vardır.

YAVUZ KORKMAZ
1983 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. Burada Güneş Apaydın’la çalıştı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdi ve Sevgi Ünal’la kompozisyon derslerine başladı. 2003 yılından bu yana kompozisyon çalışmalarına Serdar Muhatov’la devam etmektedir.
Obua ve Piyano için Parça
2004 yılında yazılmış olan eser tek bölümden oluşur. Birbirine zıt iki tema içerir ve kendi içerisinde yavaş, hızlı ve orta hızlı bölmelere ayrılır.

MURAT ARCAN KÜNDÜK
1987 yılında İzmir’de doğdu. 2001 yılında Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak müzik eğitimine başladı. 2002’den itibaren üç yıl Cem İdiz’le kompozisyon, armoni ve müzik teorisi çalıştı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon ve Orkestra Anasanat Dalı’na kabul edildi ve burada lise devresi boyunca Turgay Erdener’le kompozisyon, Burhan Önder’le armoni, Sevgi Ünal’la kontrpuan, Yasemin Marlalı’yla piyano çalıştı. Halen HÜADK’da lisans 2. sınıfta okumakta, kompozisyon, kontrpuan ve orkestrasyon çalışmalarına Serdar Muhatov, armoni çalışmalarına Turgay Erdener’le devam etmektedir.
Viyolonsel ve Piyano için Sonat (I. bölüm)
2010 yılında yazılmıştır. Tamamı üç bölümden oluşan eserin bu konserde çalınacak olan ilk bölümü sonat allegrosu formundadır.

YİĞİT CAN EYÜBOĞLU
1987 yılında Ankara’da doğdu. Müzik çalışmalarına ablasıyla piyano çalışarak başladı. 2002 yılında şef Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’na kabul edildi. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilerek 2005-2006 akademik yılı içerisinde, vefatına kadar (17 Mart 2006) İstemihan Taviloğlu’yla kompozisyon çalıştı. 2006 yılında HÜADK Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilerek Turgay Erdener’le kompozisyon ve armoni, Yasemin Marlalı’yla piyano, Sevgi Ünal’la konturpuan çalışmaya başladı.
Viyola–Piyano Sonatı
2008 yılının mayıs ayında tamamlanan eserin ilk seslendirilişi 2009 yılının mayıs ayında viyolada Evren Bilgenoğlu ve piyanoda Anatol Jagoda tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonat allegrosu formundaki tek bölümlük eser kısa bir Adagio girişle başlar. Canlı karakterdeki birinci tema viyolada, ardından piyanoda duyurulur. Birinci tema bölgesi, bu temanın üçüncü kez tekrar edilmesiyle biter ve lirik karakterdeki ikinci temaya geçmek için köprü duyurulur. Ardından sergi bölmesinin kapanış kısmı gelir ve gelişme bölmesi başlar. Gelişme bölmesinin kapanışı, birinci ve ikinci temanın üst üste getirilmesiyle kanonik bir yapıda kurgulanmıştır. Ardından yeniden sergi başlar. Alışılmış sonat allegrosu formlarına aykırı olarak yeniden sergi ikinci temayla piyanoda başlar, viyolayla değişimli olarak duyurulduktan sonra farklı bir köprüyle birinci temaya geçilir ve hemen ardından eser koda ile son bulur.

4
designed by TMA