Sesin Yolculuğu

1. konser 2018

4 Mayıs 2018 Cuma, 14:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Eren Can Gülay (*1994)
Crick, arp için (2017)
Melis Çom, arp

Barış Can Bilgin (*1993)
Antagonist
s Story, piyano için (2014)
Cansel Çoban, piyano

Kaan Cançoban (*1992)
Aksak Gece Müziği
, piyano için (2017)
Güneş Yakartepe, piyano

Deniz Tetik (*2010)
Şekillerle Müzik Kataloğumdan (2018)
I.Yılan İstilası
II.Karınca Duası
III. Kartal İsyanı

Mehmet Ali Uzunselvi, bas blokflüt kafa deliği parçası

Erdem Akyatan (*2004)
No-do-çi, bas blokflüt için (2018)
Mehmet Ali Uzunselvi, bas blokflüt

Mehmet Emre Akkaya (*1998)
Yağmur Damlalarını Saymak, piyano için (2016)
Mehmet Emre Akkaya, piyano

Arda Karaoğlu (*1994)
Water Drop, piyano için (2018)
Arda Karaoğlu, piyano

Balca Özcan (*1999)
Arayış, trompet için (2017)
Aytek Gültekin, trompet

Akın Kilis (*1998)
Çöküş, klarnet için (2017-18)
Doğa Yürümez, klarnet

Furkan Örgül (*1994)
Unutulan, viyolonsel ve piyano için (2017-18)
İdil Pulat, viyolonsel
Barış Kahraman, piyano

Bahadır Çokamay (*1981)
Yaylı Dörtlü No. 1: Debussy’nin Bir Teması Üzerine Fantezi (2016-18)
Aslı Erdal, 1. keman – Cansu Durmaz, 2. keman
Seda Eylül Tansık, viyola – Berna Kontaş, viyolonsel

Elcil Gürel Göçtü (*1979)
Prelüd, oda topluluğu için (2018)

Mina Yavuz, obua – İlayda Ürkmez, fagot
Bora Demir, korno – Altay Acar, trombon
I. keman: Aslı Erdal, Aslı Ayben Özdemir
II. keman: Ekin Güldoğan, Rüzgar Turgay
Seda Eylül Tansık, viyola – Berna Kontaş, viyolonsel
Sertaç Çiğdem, kontrbas – Arda Karaoğlu, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

EREN CAN GÜLAY
1994 yılında Antalya’da doğdu. Müziğe ilkokul yıllarında önce piyano, sonra keman dersleri alarak başladı. Müzik çalışmalarına lise yıllarında çeşitli gruplarda bateri çalarak ve kendi kayıt çalışmalarını yaparak devam etti. 2014’te Yıldız Teknik Üniversitesi STF Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nı kazandı ve Kaveh Bahçeban’la kompozisyon çalıştı. Kompozisyon çalışmalarına halen aynı kurumda Koray Sazlı ile devam etmektedir.
Crick
Belirli bir kromatik çekirdekten açılarak, melodik hattın, armoninin, nüansların ve formun genişlemeler ve daralmalar üzerine kurulduğu bir yapıdadır. Eserde geleneksel arp tekniklerinin yanı sıra bazı yirminci yüzyıl teknikleri de bulunmaktadır. Besteci, bu konserde eserin ilk yorumunu gerçekleştiren Melis Çom’a gösterdiği özveri ve sergilediği performans için teşekkürlerini sunar.

BARIŞ CAN BİLGİN
1993 yılında İstanbul’da doğdu. İlk enstrümanı, dedesinin mandolini idi. Yaptığı şeyin müzik olduğunu farketmesi 2002 yılını buldu ve birkaç yıl içinde elektrik gitar gibi diğer telli enstrümanlara eğilim gösterdi. 2006 dolaylarında müzik hayatı, müzik teorisi bilgileri edinip, öğrendiklerini enstrümanına aktarma çalışmalarından ibaretti. 2008 yılında yeni müzik kavramıyla tanıştı, bir yıl sonra ise Güneydoğu Asya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarının müziklerine merak sardı. Farklı topluluklara elektrik ve bas gitar, kontrbas, theremin ve trompetle katıldı. Çeşitli özel kuruluşlarda elektrik gitar ve müzik teorisi dersleri vermeye başladı ve tiyatro müzikleri yazdı.  2012 yılında elektroakustik müzikle ilgilenmeye başlayan Bilgin, farklı platformlarda ses ve görsel programlama ile uğraşmaya başladı. 2014 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi STF MSSB Duysal Sanatlar TasarımıAnabilim Dalı’nda kompozisyon öğrenimine başladı.
Antagonist’s Story
Bestecinin 2014-15 yıllarında yazdığı solo çalgı eserleri serisinin ilk parçası olan Antagonist’s Story, erken dönem mekanik otomatları ve Endonezya-Bali kotekan stilini politonal eksende yeniden yorumlar. İnsan-makine ilişkisini, erken döneme ritüelistik biçimde taşır. Makinelerin bir eşya-araç olduğu, onlarla duygusal bağ kurmaması gerektiği söylenen insan, zamanla kendisiyle olan bağını da yitirecektir. Zira, Fordizm sonrasında insan-makine ikilisinden hangisinin makine olduğu anlaşılamaz hale gelmiştir.

KAAN CANÇOBAN
1992 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe on dokuz yaşında, piyano çalmayı öğrenerek başladı. Üç sene grafik tasarımla uğraştıktan sonra yeniden müziğe yöneldi. 2013 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın müzik teorisi bölümünü kazandı. Bu bölümdeki iki senelik öğrenciliğinin ardından, sınava girerek aynı okulun kompozisyon bölümüne geçti. Kompozisyon çalışmalarını Eray Altınbüken’le sürdürmektedir.
Aksak Gece Müziği
Aksak Gece Müziği, şehirdeki bir gece yolculuğunu anlatır. Bu kısa yolculukta kimi zaman serin rüzgârlar, kimi zaman şehrin birbirine karışmış ışıkları, kimi zamansa kararsız kalabalıklarla karşılaşırız. Romantik adımlarla başlayan gece yolculuğu, şehrin karmaşası içinde yerini bir süreliğine alaycı bir anlatıma bıraksa da yolun sonuna doğru tekrar romantik bir karaktere bürünür.

DENİZ TETİK
2010 yılında doğdum ve eğitimime Sevinç Koleji’nde devam etmekteyim. Boş zamanlarımda scooter’a binmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve bilgisayar oynamayı çok severim. Yaklaşık bir yıldan beri Mehmet Ali Uzunselvi ile piyano, teori ve kompozisyon çalışmaktayım.
Şekillerle müzik kataloğumdan
Öğretmenimin tavsiyesi üzerine yaklaşık bir aydır sadece şekilleri kullanarak kısa parçalar bestelemekteydim. İlk olarak bunları öğretmenimle beraber sesimizle icra ettik ve bunlardan en sevdiğim üç tanesini seçtim. Kullandığım nokta, çizgi ve vibrato’ya benzer dalga hareketlerini porte üzerine saniye çizgilerine göre karışık olarak yazdım. Çalgı seçimi, nota ve nüansları ise öğretmenimin yorumuna bıraktım.

ERDEM AKYATAN
2004 yılında İstanbul’da doğan Erdem Akyatan, beş yaşında Rengin Sökmen’in öğrencisi olarak piyanoya başladı. Dokuz yaşından itibaren Ozan Akyatan’la klasik gitar derslerine devam etti, birçok özel kurs konserinde klasik gitar, piyano ve bas gitar çaldı. Kompozisyon çalışmalarına 2017 yılında başlayan Akyatan, yaklaşık dört aydır Mehmet Ali Uzunselvi ile kompozisyon ve teori çalışmaktadır.
No-do-çi
Her ses hareketinin çok basit bazı şekilsel karşılıkları vardır; her bir şeklin de tınısal karşılığı olabileceği gibi. No-do-çiişte bu indirgemenin sonucunda ortaya çıkan ve bu hareket türlerinin zamanın akışı içerisindeki gelişimini içeren sürprizli bir serüvendir.

MEHMET EMRE AKKAYA
1998 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe ortaokul yıllarında gitar dersleri alarak başladı. Lise eğitiminin son yılında Rahim Ozan Demir’in öğrencisi oldu ve kompozisyon çalışmalarına ilk adımını attı. Katıldığı ustalık sınıfında Hasan Uçarsu ile çalışan Emre Akkaya, kompozisyon çalışmalarına halen YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Koray Sazlı ile devam etmektedir.
Yağmur Damlalarını Saymak
Çekirdeği üç kromatik notadan oluşan eser, A-B-A formundadır. A bölmesinde ağırlıklı olarak ses salkımı (tone cluster) tekniği kullanılarak durağan ve ağır bir ortam duyurulur. B bölmesi A’ya kontrast olarak hareketli ve motorik bir yapıdadır ve tempo değişimi olmadan ritmik kalıplarla hızlanma etkisi verilir. Sona gelindiğinde baştaki tema tekrar duyurulur ve parça başladığı gibi durağan bir şekilde biter.

ARDA KARAOĞLU
İstanbul’da doğdu. Lise eğitimine İtalyan Lisesi’nde başladı; müziğe olan ilgisi nedeniyle güzel sanatlar lisesine geçti. 2012 yazında Berklee College of Music’te caz piyano yaz kursuna katıldı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümüne girdi. Halen Emel Çelebioğlu ile armoni, Mete Sakpınar’la kompozisyon çalışmaktadır.

BALCA ÖZCAN
1999 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe altı yaşında piyano eğitimi alarak başladı. Birkaç yıl sonra amatör düzeyde doğaçlamalar yapmaya başladı. Daha sonra Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı ve öğrenimine orada devam etti. Piyanoyu devam ettirirken, keman da öğrenmeye başladı. Okulun korosuna girdi, koroyla çeşitli festivallere katıldı ve farklı ülkelerde konserler verdi. Lise 1. sınıfta okul korosu ile Carmina Burana’yı, sonraki yıl da Almanya’da Nazım Hikmet Orotoryosu’nu seslendirdi. Daha sonra kendi müziğini yazma isteğiyle kompozisyon çalışmalarına ağırlık verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın sınavlarına girdi ve okumaya hak kazandı. Şu anda MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda hazırlık sınıfı öğrencisidir. Kompozisyon çalışmalarını Özkan Manav’la sürdürmektedir.
Arayış
Parçanın başında yalnız ve ne yapacağını bilemeyen bir tema duyulur. Sonrasında temanın gitgide hızlandığı ama çok da düzenli gitmediği bir adaptasyon sürecine tanık oluruz. Daha sonra belli bir düzene oturan tema akıcı bir şekilde devam eder. Yeri geldiğinde hızlanır, yeri geldğinde yavaşlar. Eserin devamında gelen duygu değişimleri hayatın iniş çıkışlarını yansıtmaktadır. Eserin sonunda, artık korkak ve ne yapacağını bilmeyen birini değil, tersine kararlı ve kendinden emin birini görürüz. Bu kişi bestecinin kendisidir.

AKIN KİLİS
13 Haziran 1998’de Adana’da doğan besteci, 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı birincilikle kazanarak Can Çoker’le piyano eğitimine başladı. Adana’da okuduğu süre içerisinde çeşitli konserler verdi ve eserler yazdı. Lise 3. sınıfta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na geçiş yaparak Birce Arslan Asman’ın piyano öğrencisi oldu. 2016 yılında aynı kurumun kompozisyon bölümüne, hazırlık sınıfını atlayarak kabul edildi. Burada Ahmet Altınel, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Mehmet Nemutlu gibi isimlerle çalışma fırsatı elde etti. 2017 yılında gerçekleşen Sesin Yolculuğu Festivali’nde kendi türkü düzenlemesini icra etti ve aynı yıl, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasında 2.lik ödülüne değer görülerek ilk eser siparişini Polifolk Korosu’dan aldı. 2017 yazında, Bilkent Üniversitesi’nde Mark Andre’nin ustalık sınıfına katıldı. Halen lisans 2. sınıfta öğrenim gören besteci, kompozisyon çalışmalarını Ahmet Altınel’le sürdürmektedir.
Çöküş (Collapse)
Hayatlarımız beklentiler içerisinde geçer ve sorunlarımızın, çoğu zaman beklentilerden kaynaklandığı görülebilir. Bazen dış etkenlerin kontrolünde olan beklentilerimizin gerçekleşmemesi bize bir “çöküş” yaşatabilir.

FURKAN ÖRGÜL
1994 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe ilkokul yıllarında gitar çalışarak başladı. Bu süreç boyunca hiçbir eğitim kurumundan ders almadan, kendi çabalarıyla müzik dünyasına ilk adımını attı. Lisede sayısal alandan mezun olduktan sonra çalışmalarını Cem İdiz ve Cumhur Bakışkan’la sürdürdü. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Sanat Dalı’nda öğrenim görmeye hak kazandı. Halen eğitimine lisans 1. sınıf öğrencisi olarak devam etmekte, kompozisyon çalışmalarını Hasan Uçarsu ile sürdürmektedir.
Unutulan
Eser, unutulup karanlığa yüz tutan ve zamanla çürüyüp giden insanların bu yüce mavilikten yoksun olarak korkularıyla bir başına kalmasını ve sonunda sevgiden uzak, yoklukta kayboluşlarını anlatır. Eserde hayata dair güzel şeylerin kötüye gidişini ve hayat savaşı ile sonlanışını duyarız. Bu süregidişte, monotonluğu ve unutulanı temsil eden varoluşsal ifadeleri de duyabiliriz. “Eyvah! Böcekler beynini yemişlerdi, en yumuşak tarafını. Belki de hamamböceği son parçayı taşıyordu. Kendini tutamadı: “Seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim?” dedi.” (Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, 1975, s. 30-31)

BAHADIR ÇOKAMAY
1981 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk müzik eğitimine 1995’te Askeri Mızıka Okulu’nda başladı. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Korno Sanat Dalı’ndan 2004 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında sanatta yeterlik derecelerini aldı. Birçok orkestra ve oda müziği gruplarında çaldı. 2012-13 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Özel Öğrenci Programı’nda Burak Tüzün’le çalıştı. 2015 yılında Claudio Abbado anısına düzenlenen orkestra şefliği çalıştayında Alpaslan Ertüngealp’le çalıştı ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nı yönetti. Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Gürer Aykal ve Vladimir Ponkin’in orkestra şefliği çalıştaylarına katıldı. Halen Trakya Akademi Oda Orkestrası’nın şefliğini yürüten Çokamay, 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki ikinci sanatta yeterlik eğitimini kompozisyon alanında Mete Sakpınar’la devam ettirmektedir.
Yaylı Dörtlü No. 1: Debussy’nin Bir Teması Üzerine Fantezi
Claude Debussy’nin “Canope” adlı 10. piyano prelüdünün ilk dört ölçüsündeki akorsal temanın işlenmesiyle oluşturulan eser, tonal, modal ve pentatonik izler taşımaktadır. Eserde Debussy’nin orkestrasyon tekniklerinin uygulanmasına da özen gösterilmiştir. Besteci bu eserde Debussy’e duyduğu müzikal bağlılığı ifade etmek istemiştir.

ELCİL GÜREL GÖÇTÜ
1979 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe 1987 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu’nda başladı. 1995 yılından itibaren bas gitar çalmaya başladı. Lise eğitimini İstanbul’da Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde 1997’de tamamladıktan sonra, iki yıl MSM Müzik Bölümü’ne devam etti ve çeşitli eşlik orkestraları ve müzik gruplarında yer aldı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Müzik eğitimine devam etme kararı alarak 2015 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Bölümü’ne girdi. Halen lisans 3. sınıf öğrencisi olarak Mete Sakpınar’la kontrpuan, füg ve kompozisyon, Emel Çelebioğlu’yla armoni çalışmaktadır.

1
designed by TMA